Sermaye Kaynağına Göre Finansman Usülleri ve Fon Kaynakları

İşletmelerin, sermayenin kaynağına göre fınansman usulleri; özkaynaklar, oto finansman ve dış kaynaklar şeklinde sıralanabilir. Sermaye kaynağına göre fınansman usulleri ile bu fonların kaynaklarına kısaca değinmekte yarar vardır.

Özkaynaklardan Finansman

Bir işletmenin sahip veya ortaklarınca, gerek kuruluş aşamasında gerekse daha sonra konulmuş bulunan sermaye, özkaynaklardan sağlanmış olan sermayedir. İşletmenin ilk fınansman kaynağı, doğal olarak işletme sahibi veya ortaklarıdır. İşletmelerin kuruluşlarından sonra yeni ortaklar alınması veya hisse senedi ihracı yoluyla da özsermaye temin etme olanağı vardır. Hisse senetleri, şirket sermayesinin bir parçasını temsil eden, ortaklarına kazanç sağlama ve şirkete ortak olma olanağı sağlayan bir belge, şirkete ise özkaynak niteliğinde finansman temin eden bir araç özelliği taşır. Hisse senetleri, bir ortaklık senedi olduğuna göre sahibine, şirket kârından pay almanın yanı sıra, şirketin yönetimine katılma ve oy kullanma hakkı, rüçhan hakkı, tasüyeden pay alma hakkı ve şirket faaliyetleri hakkında bilgi alma hakkı gibi imtiyazlar sağlar.

 

Özkaynaklardan sağlanan sermayenin miktarı ve bileşimi aşağıdaki türden faktörlere bağlıdır:

1-İşletmenin faaliyet konusu,

2-İşletmenin büyüklüğü,

3-İşletme ortaklarının sayısı,

4-Para ve sermaye piyasasının durumu,

5-Dış kaynaklardan borç para bulma olanakları vb.

 
İşletme özsermayesi, satıcılar ve işletmeye kredi açacak kişi veya kurumlar için bir güvenlik ölçüsü özelliği taşır. Özsermaye ile finansmanın fırma için sabit bir yük getirmemesi, belirli bir vadenin olmaması, özsermaye artışı nedeni ile kredi değerliliğinin artması ve satış kolaylığı gibi avantajlarının yanı sıra, yeni ortakların şirkete girmesinin yönetim devri sonucunu doğurması, şirket gelirinin yeni ortaklara da dağıtılmasını gerektirmesi, hisse senedi ihraç giderlerinin yükselmesi ve en önemlisi, şirket ortaklarına ödenen kâr paylarının gider yazılamaması gibi dezavantajları vardır.
 

Otofinansman

Otofinansman, işletme faaliyetleri sonucunda oluşan kârların, tamamının veya bir kısmının, gerek yasal, gerekse işletme yönetiminin zorunlu kıldığı nedenlerle tamamen dağıtılmayarak işletmede bırakılması yoluyla sermaye ihtiyacının karşılanmasıdır. Kendi kendini finanse etme anlamına gelen otofınansman uygulamasının yararları arasında; faiz ödemesinin olmaması, otofınansman yüksekliğinin verimliliği olumlu yönde etkileyebilmesi, dış kaynaklardan sermaye bulma ve borçlanma ihtiyacının önüne geçilmesi veya dış kaynak sahiplerinin işletme yönetiminde söz sahibi olmalarının önlenmesi gibi yararlar sayılabilir. Otofınansmanın sakıncaları arasında; temettü (kâr payı) ve faiz ödemelerinin düşük miktarda o|ması, sermaye piyasası denetiminin bulunmaması nedeniyle yöneticilerce fonların uygun olmayan alanlarda verimsizce kullanılabilmesi, bu fonların sermaye piyasasına çıkmaması sonucunda cari faiz haddini düşürebilme olanağından yoksun kalınması gibi hususlar sayılabilir.

 

Dış Kaynaklardan Finansman

İşletmenin dış kaynak sermayesini oluşturan fonlar; özkaynaklardan farklı olarak belirli bir süreyle sınırlıdır. Borcun ne zaman ödeneceğinin belirlenmiş olması, dış kaynak sermayesinin likidite derecesinin özsermayeye oranla daha düşük olması sonucunu doğurur. Dış kaynaklardan sağlanan fonlar ödeme sürecine göre kısa süreli, orta süreli ve uzun süreli dış kaynak sermayesi şeklinde üç kısma ayrılabilir.

 

Eğitim ile ilgili diğer makalelerimizi incelediniz mi? ( Konu Linki )

Yazar Hakkında

AnonimProfesor {Profesor}[email protected]

Paylaşılmayan bilginin kimseye faydası yoktur.

Yorumlar


Sen de Yorumla!( Dikkat! Yorum bildirimlerinden anında haberdar olmak için lütfen doğru mail adresi giriniz.)